Skip to content

over

Hans van Melick

beeldend kunstenaar


Een schilderij is een abstractie van de werkelijkheid. Welke abstractie wordt bepaald door de visie en de beleving van de kunstenaar. Het is een geweldige uitdaging om, uit de veelheid aan indrukken, dié aspecten te filteren die de persoon of de situatie, die je wilt vangen, typeren. Zowel het kijken naar je onderwerp als het vastleggen op het doek worden dan een proces van reductie. Tegelijkertijd vraagt het tekenen en schilderen om een directheid in het handschrift omdat de aanschouwer in het eindresultaat de spontaniteit van dit ‘direct noteren’ onmiddellijk ziet. In een jarenlang proces kun je je dit handschrift eigen maken. Elk materiaal, olieverf/ houtskool/ pastel enz., heeft daarbij zijn eigen spelregels.

Voor mij is een schilderij het zoeken naar een balans tussen het handschrift, het materiaalgebruik en de mate waarin de karakteristieken, gefilterd uit het onderwerp, zichtbaar worden: “Uit de textuur van de verf of het krijt moet de afbeelding opduiken” De aanschouwer kan daardoor het schilderij op meerdere manieren ervaren: zowel als een compositie van verf /textuur/ kleur/ licht-donker en tegelijkertijd als de typering van het onderwerp. Bovendien is er, door het abstraheren, voor de kijker ruimte voor interpretatie.

Hans van Melick

 • Geboren te Roermond, 16 augustus 1950.
 • Opleiding MO A –tekenen, Academie Tilburg. Lessen van Jan Cuppen, Hans Engelman, Reinald van Lamsweerde, Joop Liesker en Ru van Rossem.
 • Opleiding tot bouwkundig ingenieur aan de Technische Universiteit, Delft.
 • Werkzaam op diverse architectenbureaus.
 • Ingenieursbureau vMV-Cad Adviseurs ( CAD: Computer Aided Design).
 • Vanaf 2002 gevestigd als beeldend kunstenaar in Den Haag.
 • Docent portret en modeltekenen; opleidingen in eigen atelier.
 • Deelnemer aan diverse kunstmanifestaties.
 • Sinds 2004 lid van STROOM, Stichting voor kunst- en architectuur, Den Haag

Hans van Melick

beeldend kunstenaar


Ein Gemälde ist eine Abstraktion der Wirklichkeit. Welche Abstraktion wird durch die Vision des Künstlers bestimmt.Es ist eine große Herausforderung, in der Vielzahl von Eindrücken nur diejenige Aspekte zu behalten die der Person oder die Situation charakterisieren. Beide, Beobachtung des Objects als auch Erfassung auf das Gemälde sind dann ein Prozess von reduzieren. Zur gleichen Zeit erfordert Zeichnen und Malen eine Direktheit in der Handschrift, da der Betrachter am Ende die Spontaneität dieser direkten Handschrift sofort erfährt. Durch Jahre von üben, kann Man eine eigene Handschrift entwickeln. Jedes Material, Ölfarbe/Kohle/Pastell etc., fordert seine eigenen Anwendungsregeln.
Ein Gemälde ist für mich die Suche nach einem Gleichgewicht zwischen der Handschrift, die Verwendung von Materialien und die Merkmale welche die Darstellung der Person oder die Situation charakterisieren: “aus der Textur der Farbe oder Kreide sollte das Bild auftauchen”. Der Betrachters kann so das Gemälde in mehrfacher Hinsicht erleben: sowohl als eine abstrakte Zusammensetzung von Farbe/ Textur/ /hell-dunkel und zur gleichen Zeit als die Typisierung des Perssons oder die Situation. Darüber hinaus gibt die Darstellung den Betrachter Raum für eigene Interpretation.
Hans van Melick

 • Geboren in Roermond, 16 August 1950.
 • Ausbildung MO A –Zeignen, Kunstakademie Tilburg. Lektionen von Jan Cuppen, Hans
 • Engelman, Reinald van Lamsweerde, Joop Liesker und Ru van Rossem.
 • Ausbildung Diplom-ingenieur/ Architektur an der Technischen Hochschule, Delft.
 • Arbeiten an verschiedenen Architekturbüros.
 • Eigenes Unternehmen: Ingenieurbüro vMV-Cad Adviseurs ( CAD: Computer Aided Design).
 • Ab 2002 Bildender Künstler in Den Haag.
 • Lehrer Portrait- und Modelzeichnen; Training im eigenen Studio.
 • Teilnehmer in verschiedenen Kunstprojecten.
 • Seit 2004 Mitglied von STROOM, Stiftung für Kunst und Architektur, den Haag.

Hans van Melick

beeldend kunstenaar


A painting is an abstraction of the reality. What kind of abstraction is determined by the vision of the artist.

It’s a great challenge filtering those aspects out of the multitude of impressions that characterizes the person or the situation you want to catch. Looking at your subject as well as painting on the canvas than becomes a process of reduction. At the same time drawing and painting requires directness in the handwriting because the viewer will see in the result immediately the spontaneity of this ‘ direct notation ‘. After many years of practice it can become a skill. Each material, oil paint/charcoal/pastel etc., than has its own rules.

For me the making of a painting is the search for a balance between the handwriting, the use of materials and the extent in which the characteristics, filtered out of the topic, become visible: “the picture has to pop up out of the texture of paint or chalk “. Because of that balance the viewer has the possibility to experience the painting in several ways: as a composition of paint/texture/colour/light-dark and at the same time as the characteristic of the subject. And also, in the abstraction, there is space for interpretation.

Hans van Melick

 • Born August 16, 1950 in Roermond, the Netherlands.
 • Art- Academie Tilburg. Lessons from Jan Cuppen, Hans Engelman, Reinald van Lamsweerde, Joop Liesker and Ru van Rossem.
 • Studie for structural engineer at the Delft University of technology.
 • Working in various architectural offices.
 • Engineering firm vMV-Cad Adviseurs ( CAD: Computer Aided Design).
 • Working as an artist from 2002 in the Hague.
 • Teacher portrait and figure drawing; training in own Studio.
 • Participant in various art manifestations.
 • From 2004 Member of STROOM, Foundation for art and architecture, the Hague.